Rabu, 10 September 2008

SPM dah dekat 4...TIP DAN PANDUAN MENJAWAB SOALAN
BAHASA MELAYU KERTAS 1103/2 SPM

RUMUSAN

· Baca arahan dan garisi kata kunci/kehendak soalan.
-Fokus 1 dalam arahan soalan – pendahuluan dan isi tersurat
-Fokus 2 dalam arahan soalan – isi tersirat
· Cara menulis pendahuluan – mulakan dengan petikan menerangkan/membincangkan – idea keseluruhan daripada petikan (fokus 1 dalam arahan soalan: punca/kesan (positif atau negatif)/ langkah/ peranan/ ciri/ kekangan,
· Pelajar mengenal pasti isi tersurat berdasarkan fokus pertama arahan soalan
· Cara menulis isi tersurat:- kenal pasti isi penting (garisi) mengikut kehendak soalan (punca/ kesan/ langkah/ peranan, dsb.).
· Pelajar mesti menambah/ menggugurkan/ menggantikan perkataan atau rangkai kata tertentu dalam ayat supaya tidak dianggap menyalin ayat secara bulat-bulat.
· Pastikan pelajar mengenal pasti isi tersirat berdasarkan fokus kedua arahan soalan
· Isi tersirat tiada dalam petikan. Pelajar perlu mengenal pasti sendiri berasaskan pengetahuan sedia ada/ KBKK)
· Cara menulis kesimpulan: Kesimpulannya, (isu) mesti (cadangan)
supaya (harapan)

Pelajar mesti mengira jumlah perkataan dan jangan melebihi 120 patah perkataan.Jumlah perkataan mesti ditulis di bawah jawapan pada sudut sebelah kanan.
Jawapan mesti ditulis dalam empat perenggan.


PEMAHAMAN

2(a) Petikan Umum

(Soalan petikan umum berdasarkan petikan Rumusan)
Pelajar mesti jelas tentang maksud rangkai kata berdasarkan teks
Pelajar mesti pelbagaikan kategori jawapan bagi soalan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK)
Pastikan pelajar menulis jawapan berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan.
Jawapan bagi soalan KBKK perlu dihuraikan (…supaya…) bagi soalan bagaimana/ cara dan mengapa.
Pastikan satu isi ditulis dalam satu ayat sahaja dan ayat perlu lengkap.


2(b) Petikan Cerpen/Drama

Pelajar mesti jelas tentang maksud rangkai kata berdasarkan teks
Pelajar mesti jelas tentang maksud soalan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK).
Pelajar mesti memberi contoh yang tepat berdasarkan petikan/ teks (Komsas).
Semua cerpen dan drama Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 perlu dibaca dan diulang kaji.
Pastikan pelajar menulis jawapan berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan.
Jawapan bagi soalan KBKK perlu dihuraikan ( …supaya…) bagi soalan bagaimana/ cara dan mengapa
Jawapan bagi soalan Komsas:
-tema > perlu ada huraian/ contoh
-persoalan > perlu ada huraian/ contoh
-perwatakan > perlu ada contoh
-latar > perlu ada contoh
-nilai > perlu ada contoh
-pengajaran > perlu ada huraian/
contoh
Pastikan satu isi ditulis dalam satu ayat sahaja.
Pastikan satu contoh ditulis dalam satu ayat sahaja.

2(c) Petikan Prosa Klasik

Terdapat 3 pecahan soalan iaitu 2 soalan pemahaman teks dan satu soalan KBKK
Pelajar mesti jelas tentang maksud rangkai kata berdasarkan teks
Pelajar mesti jelas tentang maksud soalan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dan pelbagaikan kategori jawapan.
Pastikan pelajar menulis jawapan berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan.
Jawapan bagi soalan KBKK perlu dihuraikan ( …supaya…) bagi soalan bagaimana/ cara dan mengapa.
Pastikan satu isi ditulis dalam satu ayat sahaja.
Semua cerita klasik Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 perlu dibaca dan diulang kaji.
Pelajar harus menjawab menggunakan ayat bahasa Melayu baku.


2(d) Petikan Puisi

Pelajar mesti jelas tentang maksud rangkai kata berdasarkan teks.
Pelajar mesti jelas tentang maksud soalan Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dan pelbagaikan kategori jawapan
Pelajar mesti jelas tentang maksud soalan pemahaman Komponen Sastera (Komsas).
Semua puisi tradisional dan puisi moden Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 perlu dibaca dan diulang kaji.
Pastikan pelajar menulis jawapan berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan
Jawapan bagi soalan KBKK perlu dihuraikan ( …supaya…) bagi soalan bagaimana/ cara dan mengapa.
Jawapan bagi soalan Komsas:
-tema -> perlu ada huraian/contoh
-persoalan -> perlu ada huraian/contoh
-perwatakan -> perlu ada contoh
-latar -> perlu ada contoh
-nilai -> perlu ada contoh
-pengajaran -> perlu ada huraian/contoh
Pastikan satu isi ditulis dalam satu ayat sahaja.
Pastikan satu contoh ditulis dalam satu ayat sahaja.


SOALAN 3:
PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

3 (a)Membina ayat

Tatabahasa Dewan dan Kamus Dewan digunakan sebagai rujukan utama.
P & P peringkat awal didahului dengan membincangkan maksud perkataan yang diuji.
Tidak perlu membina ayat yang meleret atau terlalu panjang (memadai 7 – 12 perkataan sahaja).
Melatih pelajar membina 2 ayat bagi perkataan berpasangan.
Perbanyak latihan menggunakan perkataan yang agak sukar dan agak mengelirukan.
Pembetulan segera (lisan / perbincangan di dalam kelas) terutama berkaitan dengan kesalahan ejaan dan struktur ayat supaya tidak berulang.
Pendedahan perkataan-perkataan melalui pengajaran, pertandingan silang kata, carta perbendaharaan kata, dan sebagainya.
Rencamkan latihan membina ayat di dalam kelas.
Kenal pasti jenis penggolongan kata bagi kata dasar.
Kenal pasti cara membina ayat dengan menggunakan kata kerja pasif (menggunakan ganti nama diri pertama atau kedua).
Kenal pasti cara membina ayat dalam bentuk cakap ajuk/ ayat perintah (suruhan: Tolong…, Sila...,/ larangan: Jangan…)
Soalan bahagian ini merangkumi ;
- Kata dasar dan kata terbitan
- Kata banyak makna
- Kata yang hampir sama makna
- Kata nama
- Kata kerja
- Kata adjektif
- Kata ganda
- Kata tugas
- Kata terbitan/pasangan kata terbitan
- Pasangan kata homograf
- Pasangan kata dasar dan kata ganda seluruh
- Pasangan kata ganda dan kata majmuk
- Pasangan kata dasar dan kata ganda berimbuhan
- Pasangan kata ganda seluruh dan kata terbitan
- Pasangan kata dasar dan kata majmuk
- Pasangan kata homofon
- Kata pinjaman bahasa Melayu
- Kata tunggal
- Kata terbitan
- Kata majmuk
-

3 (b)Menggabung ayat

Melatih pelajar menggabungkan ayat-ayat mengikut jumlah dalam arahan soalan.
Melatih pelajar mengenal pasti kelompok idea dalam petikan.
Mendedahkan kaedah penulisan dan contoh penggunaan kata hubung yang sesuai, penanda wacana dan tanda bacaan untuk menggabungkan ayat-ayat.
Menggunakan sistem nombor (i., ii., iii., dsb.)
Jangan tinggalkan isi penting.


Cakap ajuk cakap pindah

Membimbing pelajar menggunakan pelbagai penyataan perasaan dan ragam ayat ketika menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah (contohnya; menerangkan, menjelaskan, ingin tahu).
Guru mesti menekankan penggunaan ganti nama diri ketiga saja dalam cakap pindah
Struktur frasa kerja pasif diri ketiga perlu difahami oleh pelajar.
Melatih pelajar menukarkan perbualan kepada laporan.
Menjelaskan kepada pelajar perbezaan antara cakap pindah dengan laporan.
Memastikan pelajar menggunakan teknik dialog/ temu bual ketika menukarkan cakap pindah kepada cakap ajuk.
Guru mesti menekankan penggunaan ganti nama diri pertama dan kedua sahaja dalam cakap ajuk.
Struktur frasa kerja pasif diri pertama dan kedua perlu difahami oleh pelajar.
Kenal pasti jumlah isi dalam petikan
Pastikan isi ditulis mengikut urutan.
Ayat yang ditulis mesti gramatis.


Ayat susunan biasa/ ayat songsang

· Ayat susunan biasa ialah ayat yang subjeknya didahulukan daripada predikat
· Ayat songsang ialah ayat yang predikat atau sebahagian daripada unsur predikat dikedepankan.


Ayat aktif / ayat pasif

· Ayat aktif ialah ayat yang meletakkan subjek atau pelakunya pada awal ayat.
· Penanda bagi ayat aktif ialah kata kerja yang menerima imbuhan meN...., meN....i,dan meN....kan.
· Ayat pasif ialah ayat yang objek hadir pada permulaan ayat.
· Penanda bagi ayat pasif ialah kata kerja yang menerima imbuhan di...., di...i, di...kan,ter....,ber..., dan ke...an.
· Bagi ayat pasif, Kata Ganti Nama Diri I dan II hadir di hadapan kata kerja.

3 (c) dan 3 (d) Mengesan kesalahan dalam ayat

- kesalahan ejaan dan imbuhan
- kesalahan kata, istilah, dan kesalahan tatabahasa

Mendedahkan pelbagai kesalahan tatabahasa yang biasa dilakukan oleh pelajar dan masyarakat dalam perbualan sehari-hari.
Pelajar mesti jelas dan faham tentang punca kesalahan ejaan atau struktur ayat yang berkenaan.
Jika tidak, umumnya kesalahan yang sama akan berulang.
Markah yang diperuntukkan boleh dijadikan panduan mengenal pasti bilangan kesalahan.
Guru dan pelajar menggunakan Tatabahasa Dewan sebagai rujukan asas berhubung dengan hukum tatabahasa.
Markah yang diperuntukkan boleh dijadikan panduan mengenal pasti bilangan kesalahan dalam ayat.
Pelajar mesti mempunyai nota tentang kesalahan biasa dalam tatabahasa, bahasa istana yang umum dan gelaran kebesaran / panggilan tokoh dalam masyarakat.


Memberi imbuhan

Mengenal pasti penggolongan kata dasar.
Mengetahui konsep awalan, akhiran dan apitan dan makna perkataan yang diimbuhkan.
Markah yang diperuntukkan boleh dijadikan panduan .
Mengenal pasti bilangan kata dasar yang terlibat dalam ayat.

Mengenal pasti perkataan tertinggal dalam ayat.
Mengenal pasti golongan perkataan.
Markah yang diperuntukkan boleh dijadikan panduan mengenal pasti bilangan perkataan yang perlu ditambah dalam ayat.

Menulis semula ujaran yang tidak gramatis
Kata singkatan seperti nak, ni, mau dan sebagainya mesti ditulis dalam bentuk bahasa Melayu yang lengkap.
Kata asing seperti lu, best dan sebagainya perlu ditukar dengan perkataan yang sesuai dalam bahasa Melayu baku.
Pastikan ayat yang digunakan sesuai sama ada ayat penyata biasa, ayat songsang, ayat pasif, ayat gabungan dan sebagainya mengikut struktur ujaran yang asal.

3 (e)Peribahasa

Pelajar perlu menguasai maksud peribahasa.
-(termasuk simpulan bahasa, perbidalan, perumpamaan, pepatah,bidalan,perbilangan dan kata hikmat.)
Pelajar perlu dilatih mengaplikasi penggunaan peribahasa dalam ayat yang gramatis.
Pelajar perlu didedahkan peribahasa yang ada dalam buku teks.
Pelajar perlu mempunyai nota/ latihan/ rujukan yang khusus untuk peribahasa.
Bentuk soalan yang dikemukakan lazimnya mementingkan penggunaan/aplikasi peribahasa iaitu:
- membina ayat berdasarkan peribahasa
- menyatakan maksud peribahasa
- Menyatakan peribahasa berdasarkan maksud
- Menyatakan peribahasa berdasarkan ayat
- Menyatakan peribahasa berdasarkan petikan ( situasi )
- Menyatakan peribahasa berdasarkan petikan perbualan
- Menyatakan peribahasa yang sama maksud
- Melengkapkan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

NOVEL

Pelajar mesti jelas tentang maksud soalan pemahaman Komponen Sastera (Komsas).
Novel Terminal Tiga (tingkatan empat) dan Seteguh Karang (tingkatan lima) perlu dibaca dan diulang kaji.
Pastikan pelajar menulis jawapan berpandukan jumlah markah bagi setiap soalan.
Jawapan bagi soalan Komsas:

-tema > perlu ada huraian/ contoh
-persoalan > perlu ada huraian/ contoh
-perwatakan > perlu ada contoh
-latar > perlu ada contoh
-nilai > perlu ada contoh
-pengajaran > perlu ada huraian/ contoh

Pastikan satu isi ditulis dalam satu ayat. Pastikan satu contoh ditulis dalam satu ayat sahaja.
Pelajar mesti memberi jawapan secara perbandingan dalam soalan perbandingan antara novel. (menggunakan perkataan/ rangkai kata yang menunjukkan perbandingan - Contoh : tetapi, juga, walau bagaimanapun, manakala, sebaliknya)


-sumber JUJ 2008

Tiada ulasan: